Akce s HAMU

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu

Mezioborový seminář pro profese zabývající se rehabilitací poruch řeči a sluchu

Akce je plně obsazena včetně náhradníku, nelze se přihlásit

Určeno pro: lékaře foniatry/ORL, klinické logopedy, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, speciální pedagogy a další příbuzné profese

Akce je garantovaná: Lékařskou komorou ČR, Asociací klinických logopedů ČR, Českou asociací ergoterapeutů

Počet kreditu: ČLK 10 kreditů, AKL ČR: 6

Pořadatel: HAMU v Praze, Výzkumné centrum hudební akustiky

Spolupořadatel: Ušní, nosní a krční ambulance – centrum léčby hlasových poruch, Centrum pro výzkum a léčbu poruch komunikace

Místo konání: Galerie HAMU, Malostranské nám.13, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze

Datum: 8.-9. ledna 2016

Cena: 1500 Kč, poplatek bude hrazen bankovním převodem na základě vystavěné faktury. Po uhrazení faktury nelze úhradu stornovat.

Ubytování si zařizuje a hradí každý účastník individuálně. Po přihlášení obdržíte do tří dnů potvrzení o jejím přijetí. Prosím dbejte na vyplnění celé přihlášky (celé datum narození, správné údaje pro vaši fakturaci atd…), jinak nebude přihláška akceptována.

Kontaktní email na administrátora: akcehamu@seznam.cz

 

 

Upozornění: Akce je plně obsazena včetně náhradníků. Není možné se přihlásit.

Od 12.10.2015 nebudou žádné přihlášky akceptovány a nebude na ně odpovídáno.

+Online přihláška na kurz

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Narození:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

Fakturační údaje:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

Program: 

I.den – pátek, 8.1.2016, (16:30 – 20:10)

  1. Neurofyziologie smyslů. Východiska smyslové stimulace a rehabilitac (Kučera) 60 min.
  2. Stimulace vestibulárního aparátu při léčbě poruch řeči (Kučera, Fritzlová) 20min                                                                                                               17.50 – 18.00 Pauza
  3. Neuro-vývojová terapie, primární a přechodné reflexy (Volemanová) 85 min.
  4. Sociální děloha (Halíř) 30 min.

20:00 – 20:10 Závěrečná diskuze ke všem sdělením

 II. den – sobota (9:00 – 15:30)

  1. Akustika s ohledem na vnímání řeči (Frič) 40 min.
  2. Základní principy rehabilitace sluchového vnímání (Kučera) 40 min.
  3. Chirofonetika v rehabilitaci řeči (Mílková) 40 min.                                                                                                                                                                        11.30 – 11.40 Diskuze k prvnímu bloku. 

11:40 – 13:00 Oběd

 

  1. Potíže příjmu potravy u dětí při poruchách somatosenzorického systému (Fritzlová), 20 min.
  2. Senzorická integrace a senzorické integrační deficity (Hyttichová) 45 min.                                                                                                                              14.00 – 14.10 Diskuze k druhému bloku

14.10 – 14.20 Pauza

Workshopy:

 1. Stimulace a rehabilitace vestibulárního aparátu (Fritzlová)

2. Stimulace a rehabilitace propriocepce (Kučera)

3. Stimulace a rehabilitace sluchového vnímání (Frič)                                                                                                                                                       

4. Speciální hudební nástroje v komplexní psychosomatické stimulaci (Sedláček)

 

Přednášejíci:

MUDr. Martin Kučera: lékař I.a II. atestace ORL, atestace z foniatrie. Původně pracoval na ORL klinice v Hradci Králové a působil jako externí vyučující na Fakultě speciálně pedagogických studií na UP Olomouci, v současnosti privátní praxe a vedlejší pracovní činnost na foniatrii ORL kliniky FN v Hradci Králové a ve Výzkumném Centru hudební akustiky HAMU. Dlouhodobě se věnuje problematice rehabilitace poruch hlasu a s tím souvisejících poruch komunikace. Pravidelně pořádá nácvikové kurzy a workshopy na danou problematiku. Je spoluautorem monografie Foniatrie – hlas. Dalším oblastí terapeutické a přednáškové činnosti je problematika komplexní rehabilitace poruch komunikace a vývojových poruch řeči u dětí. Organizuje rehabilitační programy s důrazem na senzorickou integraci a propojení terapeutických postupů u poruch hlasu, řeči a polykání. Autor rehabilitačních technik – použití přefukové píšťaly koncovky v rehabilitaci poruch hlasu a řeči a techniky svalového souhybu v rehabilitaci poruch polykání a řeči.  www.hlascentrum.cz.

Mgr. Kateřina Fritzlová: vystudována jednooborová logopedie, atestace v oboru klinická logopedie. Od roku 2004 v privátní klinické praxi. Od r. 2009 externí spolupráce s Centrem hlasových poruch a Centrem pro výzkum a léčbu poruch komunikace. Přednášková a výzkumná činnost v oblasti propojené rehabilitace hlasu a řeči. Externí lektorka kurzů hlasové reedukace a lektorka Skupinového terapeutického programu komplexní rehabilitace vývojových poruch řeči se zaměřením na senzorickou integraci. Členka Asociace klinických logopedů ČR, Asociace muzikoterapeutů ČR,v praxi využívá direktivních technik muzikoterapie a lektoruje kurzy expresivních technik v rehabilitaci poruch komunikace. www.logopedie-fritzlova.cz

RNDr. Marek Frič, Ph.D. : vědecký pracovník v oblasti psyho-akustiky se zamřením na akustiku hlasu, člen Výzkumného centra hudební akustiky HAMU. Pracoval a spolupracuje s významnými centry poruch komunikace v ČR a na Slovensku. Přednáší akustiku hlasu, řeči a sluchu pro logopedy, spoluautor monografie Foniatrie – hlas.

Mgr. Martin Halíř: vystudoval jednooborovou psychologii a pracoval v klinické praxi jako psychoterapeut a atestoval v oboru klinická psychologie. Lektoruje kurzy a školí v oblasti práce s klientem, psychoterapie a komunikace. V současnosti působí jako zástupce ředitele Péče o duševní zdraví – poskytovatele sociálních služeb závažně duševně nemocným lidem. Je externím spolupracovníkem Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace.

Bc. Zdenka Hyttichová: přední česká ergoterapeutka pracující s dětmi s fyzickým, mentálním či kombinovaným znevýhodněním. Věnující se hlavně přístupu Senzorické integrace u dětí.

Mgr. Eva Mílková: speciální pedagog, terapeutka a lektror chirofonetiky, členka WAG Chriphonetik (Weltweite Arbeitsgemeinschaft Chirophonetik).

Bc. Marja Volemanová, DIS. – pracuje ve vlastním poradenském zařízení, kde se zabývá především Neuro-vývojovou terapií, speciální pedagogikou a fyzioterapií. Vystudovala obor Speciální pedagogika na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kde v současnosti pokračuje v magisterském studiu. Pořádá semináře o problematice přetrvávajících primárních reflexů a vyučuje kurzy Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Vydala knihu Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování.

MgA. Ivo Sedláček: absolvent pražské HAMU, následně v Indii studoval pět let indickou klasickou hudbu. Hudebník, muzikoterapeut, autor 20 alb s harmonizující a terapeutickou hudbou. Koncertoval a vedl semináře v Evropě, v Japonsku, Izraeli, v Indii a na Tchaj-wanu. Specialista na hudební nástroje a jejich využití v terapeutické a rehabilitační praxi. Působí jako muzikoterapeut v Jedličkově ústavu v Liberci. Člen Muzikoterapeutické asociace České republiky. www.lecive-nastroje.cz   www.savitamusic.com