http://www.drmag.cz

https://www.hlascentrum.cz/?page_id=630

Práce institutu spočívá ve spolupráci několika odborníků z různých oborů a pracovišť, kteří se setkávají a řeší teoretické otázky jednotlivých rovin komunikace člověka i praktické terapeutické problémy u jednotlivých pacientů. Toto uskupení je postaveno na dobrovolné spolupráci, není nijak financováno a současně za práci nevyplácí žádné odměny.

Výsledky práce:

1. Funkční diagnostika hlasových poruch dle laryngostroboskopických nálezů (Kučera, Frič)

Jedná se o výukový model, který svým novým diagnostickým přístupem umožňuje efektivní vhled do problematiky vzniku hlasové poruchy a současně nabízí i směr efektivní rehabilitace. Technika je vyučována na Praktickém kurzu hlasové rehabilitace a reedukace (akce akreditovaná MZ ČR), byla opakovaně přednášena a je začleněna do výzkumného projektu v rámci činnosti Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha.

2. Technika svalového souhybu u rehabilitace těžkých poruch artikulace a polykání (Kučera, Fritzlová)

Technika navozující/stimulující funkce oro-faryngo-laryngeální oblasti. Umožňuje propojenou rehabilitaci u současně porušené řeči, hlasu a polykání. Technika je přednášená na kurzu Poruchy polykání-diagnostika a terapie, který pořádá ORL klinika FN HK (akce akreditovaná MZ ČR), vyučována dále v rámci akcí ORL amb. – centra léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. Supervizně je tato technika zaváděna do praxe na ORL klin. FN v Hradci Králové a na ORL klin. v Pardubicích.

3. Využití přefukové píšťaly koncovky při rehabilitaci poruch hlasu a řeči (Kučera)

Technika byla prvně představena na workshopu  v rámci The 10th Pan European Voice Conference PEVOC. V současné době užívána v některých rehabilitačních ústavech a v několika desítkách ambulancí klinických logopedů.

 

Spolupracovníci institutu:

MUDr. Martin Kučera – lékař oboru ORL a foniatrie

Mgr. Kateřina Fritzlová – klinický logoped

RNDr. Marek Frič, Ph.D. – vědecký pracovník HAMU, akustik, psychoakustik

Mgr. Martin Halíř – klinický psycholog

 

Připravované akce institutu nebo spolupráce na připravovaných akcích: 

Akce s HAMU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prošlé akce:

Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace  (motto: Chci-li léčit, musím nejprve umožnit člověku jeho funkci)

10.2.2015 (9-17 hod) v Galerii HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha

Mezioborový seminář pro profese zabývající se poruchami komunikace

Akce je plně obsazena

Program:  (kliknout na program)