1988 – 1994 – studium na lékařské fakultě UK v Hradci Králové, všeobecné lékařství

1994 – 2001 sekundární lékař ORL kliniky FN v Hradci Králové, od roku 1998 odborný asistent na ORL klinice FN v Hradci Králové

1998 – I. atestace z oboru ORL

2001 – II. atestace z oboru ORL

2001 – privátní praxe: Ušní, nosní a krční ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou, pracuje dosud

2004 – atestace z oboru foniatrie

Odborné zaměření v oboru ORL a foniatrie – Od doby působení na ORL klinice FN HK zaměření na konzervativní a chirurgickou léčbu hlasových poruch. Podíl na zavedení v ČR některých  nových operačních postupů v oblasti chirurgie hlasových poruch – injektáže teflonové pasty a gelasponu, operace benigních lézí hlasivek technikou mikrolaloku. Následně zaměření na reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch.

Odborné zaměření mimo základní rámec oboru

– diagnostika a léčba hlasových poruch (řešení výzkumných úkolů ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU Praha)

– senzomotorika v léčbě narušené komunikační schopnosti (vývojové poruchy řeči, PAS atd.)

– použití muzikoterapeutického instrumentária v léčbě poruch komunikace a vybraných poruch hrubé a jemné motoriky

 

Od roku 2009 pořádá kurzy hlasové rehabilitace a reedukace pro lékaře, klinické logopedy a hlasové terapeuty.

Od roku 2011 (dosud) akreditace na certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku klinických logopedů v léčbě hlasových poruch. https://www.hlascentrum.cz/?page_id=30

V roce 2012 – Spolupráce s katedrou archeologie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové při pokusech o rekonstrukci hudebního projevu neolitického člověka v jeho rituálech. Výstup je součástí stálé expozice archeoskanzenu ve Všestarech. https://www.hlascentrum.cz/?page_id=475

Od roku 2012 (dosud) výzkumná spoluprace s Výzkumným centrem hudební akustiky Hudební fakulty – Akademie múzických umění v Praze

Od roku 2014 do roku 2016 externí zaměstnanec Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha, výzkumná činnost.

V letech 2015 – 2016 – Spolupráce se Střediskem komplexní terapie psychosomatických poruch v Hradci Králové (MUDr. L. Hadaš – MUDr. J. Hadašová), týmová péče o děti s poruchami attachmentu, holistické přístupy se zaměřením na senzo-motoriku a využití muzikoterapeutického instrumentária.

V roce 2016 (dosud) – Založení a vedení Institutu pro léčbu a výzkum poruch komunikace v Hradci Králové (pořádání kurzu pro lékaře a klinické logopedy, tvorba rehabilitačních postupů a programů). http://www.drmag.cz/

Od roku 2016  (dosud)  – Vedení výcviku senzomotorické integrace při rehabilitaci narušené komunikační schopnosti (Žilina, Slovenská republika)

 

Autorství rehabilitačních technik/programů

Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch hlasu, řeči a sluchu (zveřejněno na  PEVOC 2013)   https://www.hlascentrum.cz/?page_id=495

DrMag/Smyslová integrace (20016) (Kučera, Fritzlová) – počítačové programy zaměřené na senzomotorickou integraci při léčbě poruch narušené komunikační schopnosti, PAS atd.

© DrMagSluch/Smyslová integrace, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o., 2016   http://www.drmag.cz/?p=147&lang=cs

© DrMagZvuk/Smyslová integrace, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o., 2016   http://www.drmag.cz/?p=164&lang=cs

© DrMagZrak/Smyslová integrace, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o., 2016   http://www.drmag.cz/?p=159&lang=cs

Rehabilitační techniky na principu senzomotorické integrace (SMI) (Kučera, Fritzlová). veřejně představeno na mezioborové konferenci: Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, HAMU 2016.