Kučera, M.: Fonochirurgické výkony se používají i u spastické dysfonie.
Lékařské listy č. 13, 2. 4. 1999.

Kučera, M., Dršata, J., Vokurka, J.: Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě hlasivkového uzávěru – úvod do problematiky a historie.
Otolaryngol. (Prague) 49, 2000, 4, s. 200 – 204.

Kučera, M., Dršata, J., Nováková, I.: Zkušenosti s medializacemi hlasivek při léčbě hlasivkového uzávěru – hodnocení výsledků.
Otolaryngol. (Prague) 49, 2000, 4, s.

Kučera, M. Dršata, J., Nováková, I.: Results of phonosurgery operations at the ENT dept. Hradec Králové in 1999.
Acta Med. (Hradec Králové) 43, 2000, 2, s. 47.

Dršata, J., Kučera, M., Schreiber, M., Nováková, I.: Elektromyografie při poruše hybnosti hlasivek.
Otolaryngol. (Prague) 43, 2000

Kučera M., Traboulsi J., a kol.: Funkční rekonstrukce glotis po chordektomii tyroplastikou I. typu.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2002, nakladatelství Glalen 2002, s.49.

Krtičková J., Kučera M.: GE reflux.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2007, nakladatelství Glalen 2007

Kučera M., Katscher T.:Typické hlasové projevy ve zpěvu vybraných žánrů populární hudby.
In Dlouhá, O., Lašťovka, M.: Novinky ve foniatrii 2007, nakladatelství Glalen 2007

Vyšata,O., Procházka, A., Kukal, J., Bečvářovský, P., Kučera, M., Pazdera, L.: Automatické rozpoznání řeči a možnosti jejího využití u sluchově postižených.
Otolaryngol. ( Prague ) 56/3, 2007

O. Vysata, M. Kucera, A. Prochazka, J. Kukal & L. Pazdera : Unilateral Tinnitus Caused by Cerumen Impaction and Stochastic Resonance.
The Internet Journal of Otorhinolaryngology. 2007 Volume 7 Number 1

Kučera M., Frič M., Halíř M.: Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
(Opočno 2010, výukové skriptum ISBN 978-80-254-8244-5)

Chrobok V., Kučera M., Frič M.:Anatomie hlasového ústrojí (str. 24 – 40)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Frič M., Kučera M., Vydrová J., Švec J.: Fyziologie a funkce hrtanu (str. 42 – 50)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Hlasová rehabilitace a reedukace (str. 102 – 115)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Podstata funkčních poruch (str. 218) In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas
Nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M., Dršata J.: Poruchy hlasového napětí (str. 235 – 238)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M., Dršata J., Chrobok V.: Psychogenní poruchy hlasu (str. 242 – 248)
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M.: Nácvikové DVD ke kapitole Hlasová rehabilitace
In Dršata J. a kolektiv: Foniatrie – hlas, nakladatelství Tobiáš 2011

Kučera M., Fritzlová K.: Postura-dýchání-fonace-artikulace, In: Otorinolaryngologie a foniatrie, květen 2013, ročník 62, str. 9, ISSN 1210 – 7867

Kučera M.: Rehabilitation of selected disorders of voice and speech by playing the overblown flute. In: Book of abstracts of 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Prague, Czech Republic, 2013, Medical Healthcom spol. s r.o. and the authors, ISBN 978-80-260-4832-9

Frič M, Kučera M.: Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou – koncovkou. In: Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72. (recenzovaný sborník) 

Frič M, Kučera M.: Analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou- koncovkou. In: SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 18.- 20.2014, Praha. Medical Healthcom spol. s r.o., Španělská 4, 120 00, Praha 2. p. 58-61. 

Frič M, Kučera M.: Hodnocení hlasu, diagnostika poruch hlasu a hlasové funkce – praktický nácvikový kurz. In: SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 18.- 20.2014, Praha. Medical Healthcom spol. s r.o., Španělská 4, 120 00, Praha 2. p. 39-41

Kučera, M., Fritzlová, K., Halíř, M.: Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, In: Sborník článků mezioborové konference, Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, Praha, 2016, str. 7-76, ISBN: 978-80-7331-373-9

Fritzlová, K., Kučera, M.: Muzikoterapeutické instrumentárium v běžné klinicko-logopedické praxi. In: Richterová B.:Sborník Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu, Praha, 2016, ISBN: 978-80-270-0011

Vitásková, K. a kol. 2017. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 s. ISBN 978-80-244-5288-3.