Ambulance ORL, audiologie a foniatrie

Pracoviště poskytuje ambulantní vyšetření a ošetření v ORL oblasti včetně tónové audiometrie, tympanometrie, endoskopického vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu. Dále se specializuje na léčbu organických a funkčních poruch hlasu, polykání,chrápání. V oboru audiologie a foniatrie provádíme diagnostiku poruch hlasu, řeči a sluchu, speciální vyšetření jako je slovní audiometrie, percepční test u dětí, vyšetření indexu vnitřní informace řeči, vyšetření otoakustických emisí. Novorozenecké screening sluchu. Výdejna sluchadel.

Ambulance, jako úzce specializovanou činnost, provádí rehabilitace těžkých poruch komunikace dětí s využitím technik smyslové integrace (senzorická integrace) a přístupů senzomotorické zpětné vazby. Výzkumná i výuková činnost v této problematice je prováděna ve spolupráci s Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. http://www.drmag.cz

 

Další související stránky:

Léčba hlasu Léčba poruch řeči Institut habituační medicíny Dětská audiologie Sluchadla Chirurgické výkony

 

Rehabilitace a reedukace hlasových poruch

Používané reedukační a rehabilitační postupy jsou postaveny na třech základních principech:

1. Hledání individuální normy a fyziologie hlasu tam kde je nevratné poškození hlasového aparátu

2. Upřednostnění mimovolních technik nácviku (tělo si samo hledá způsob navození správného dýchání, rezonance atd…)

3. Komplexníh přístup: hlas-dech-napětí a držení těla. Práce s psychickým postojem mluvčího k okolí a sobě samému.

Spektrum poruch: funkční poruchy z přetížení, dětská hyperkinetická dysfonie, mutační poruchy, spastická tvorba hlasu, hlasivkové uzlíky, Reinkeho edémy, jizevnaté změny na hlasivkách, nevratné postižení hmoty hlasivek a jejich schopnosti kmitat, obrna hlasivky, ztráta jednotlivých struktur hrtanu, jícnový hlas po totální laryngektomii.

[hr]

Habituace (rehabilitace) dlouhodobých závratí

Speciální nácvikový program, jehož cílem je adaptovat rovnovážný aparát na jeho postižení. Druhou úrovní je nácvik nemocného na vybalancování rychlé změny pozice těla a zbavit se vědomého i podvědomého strachu z možného pádu.

[hr]

Dětská audiologie

Diagnostika poruch sluchu u spolupracujících dětí: audiometrei, tympanometrie, slovní audiometrie včetně percepčního testu, index vnitřní informace řeči.

Diagnostika poruch u dětí nespolupracujících pro věk nebo mentální postižení: otoakustické emise, VRA (vizuálně podporovaná audiometrie, lze použít u dětí od 1,5 roku věku, nebo u mentálního postižení od úrovně středně těžké mentální retardace)

Sluchadlová protetika: Výdej sluchadel speciálně určených pro děti

[hr]

 

Poruchy polykání

Nejčastěji jsou postiženy hlavové nervy zabezpečující polykání. V těchto případech používáme standardní rehabilitační techniky, které se snaží vytvořit náhradní reflexní mechanizmy polykání. Ve vhodných případech, ve kterých není výsledek plně uspokojivý, je možný operační výkon zlepšující polykání, například u potíží s polykáním při současné jednostranné obrně hlasivky se provádí její medializace.

[hr]

Léčba chrápání

Je-li po důkladném vyšetření, včetně zajištěného vyšetření ve spánkové laboratoři, zjištěna příčina chrápání v povoleném napětí svalů měkkého patra a hltanu, je možné posilovat cílenými cviky svaly hltanu a tak dosáhnout zpevnění patra. Není-li efekt dostatečný, je možné provést operační zákrok. V případě zjištění složitější poruchy s významnými zástavami dechu během spánku je případ řešen ve spolupráci s vyšším pracovištěm, které takové stavy léčí.

Výkony pro diagnózu prosté chrápání nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, pacient si je hradí sám.