Ostatní kurzy

Připravované akce:

Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace (dýchání, hlas, řeč, postižení sluchu a zpracování sluchového signálu). Praktický nácvikový kurz

Datum konání: 2. 11.2018, v 9:oo – 14:oo hodin
Místo konání: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace, Kavčí plácek 121, Hradec Králové
Na kurzu bude mít každý z účastníků zapůjčenou píšťalu k praktickému nácviku
Cena: 800 Kč
Lektor: MUDr. Martin Kučera

Pořádá: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. v Hradci Králové, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou
Anotace: Koncovka je archaický hudební nástroj Karpatského oblouku. Výška tónu nástroje je tvořena především různou sílou výdechu, každý tón lze ještě snížit uzavřením dolního otvoru prstem. Hra je intuitivní a nevyžaduje koordinovanou motoriku prstů ruky/prstoklad.

V rehabilitaci poruch komunikace lze koncovku použít pro rhb. těchto oblastí:

  1. Motorických vzorců těla (postura, dýchání, hlas, výslovnost a hybnost svalů orofaciální oblasti)
  2. Sluchové percepce a zpracování sluchového signálu
  3. Emočně-sociálních oblasti

Podstatou rhb použití na úrovni motoriky svalů je skutečnost, že pacient hraje předem definovaný tón, nebo jednoduchý hudební vzorec, jen různou intenzitou výdechu. Zpětnou vazbu o správnosti cvičení dává pouze sluch, nikoliv cílená kontrola cvičeného pohybového vzorce (nepřímá rehabilitace). Aktivní výdech nevědomě tvoří/určuje i nádechovou fázi dechového cyklu. Každá intenzita výdechu má svůj vlastní způsob nádechu. Dýchací svaly (včetně bránice) jsou současně i svaly posturální. Tonizace posturálních svalů přímo ovlivňuje proprioceptivní senzomotorickou vazbou motoriku a tonus svalů oro-faryngo-laryngeální oblasti (proprioceptivně – kinestetický feedbeack). Každá intenzita výdechu/výška tónu má svou odlišnou tonizaci svalů posturálních, dýchacích, patra, jazyka, rtů atd. Tím se stává hra na koncovku snadno použitelným izometrickým a izotonickým cvičením svalů zmíněných oblastí. Rhb na úrovni sluchové percepce je dáno možností nástroje snadno, jen za pomoci artikulačních a dýchacích svalů, frázovat a změnit intenzitu i výšku tónu (nelze se zobcovou flétnou). To umožňuje rhb bazálních – akustických úrovních sluchového vnímání: Vnímání citlivosti na výšku a intenzitu zvuku; Rozvoj sluchové pozornosti a paměti; Rytmizace (rozpoznání, opakování a řazení zvuků v čase, frázování); Vnímání dynamiky a rytmu prostřednictvím těla a hudebního nástroje.

Program:

  1. Koncovka jako hudební nástroj – historie, způsob hry
  2. Nácvik hry na koncovku
  3. Strategie použití v rhb posturální kompetence, dýchání, fonorespirace a fonoartikuklace
  4. Strategie použití v rhb poruch sluchu a zpracování sluchového signálu
  5. Nácvik jednotlivých rehabilitačních sestav

Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 5 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás. Děkujeme.

+Online přihláška na kurz – modulový kurz MODUL I.

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Název kurzu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

Prosím o vyplnění celé přihlášky. Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 3 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu. Pokud vám nepřijde potvrzení přihlášky na váš mail, kontaktujte nás. Děkujeme.

+Online přihláška na kurz– modulový kurz MODUL II.

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Narození:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

Fakturační údaje:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:

 

+Uskutečněné kurzy

Uskutečněné kurzy

Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky (praktický nácvikový seminář)

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou, Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU, Institut Habituační medicíny
Lektoři: Martin Kučera, RNDr. Marek Frič
Termín: 20.6.2015

Dýchání v rehabilitaci a habituaci poruch hlasu, řeči a polykání (praktický nácvikový seminář)

Termín: 30.5.2015 (sobota)

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou
Institut habituační medicíny
kontakt: hlaskurz@seznam.cz

Kurz je zaměřen na základní principy a postupy práce s dechem, tak jak jsou potřebné v běžné terapeutické praxi při rehabilitaci poruch hlasu, řeči a polykání. Kurz je nácvikový a sebezkušenostní. Veškeré techniky práce s dechem i terapeutické intervence si zkoušejí účastníci na sobě a ostatních účastnících. Základní témata: cesty k úpravě dechové funkce; postura, pohyb a dýchání; nepřímé techniky práce s dechem; přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci dechové funkce; úprava dechové funkce v dětském věku.

Poruchy komunikace – vybraná témata

Modulově uspořádaný prakticky-nácvikové semináře na téma postižení komunikace. Zájemce si vybírá dle svého uvážení, kterého modulu se chce účastnit, každý modul je tematicky samostatný. Moduly se budou dle zájmu opakovat. Modulový kurz se snaží postihnout vybraná „okrajová“ témata v problematice poruch komunikace na úrovni rehabilitace řeči, hlasu a sluchu. V druhé vrstvě se věnuje komunikaci pacient – terapeut, principům psychoterapeutických přístupů v běžné ambulantní praxi.

Modul I.: Arteterapie při léčbě poruch hlasu a řeči (svalový souhyb – „stínové divadlo ruky“ v léčbě poruch artikulace, píšťala koncovka a jiné nástroje ), psychoterapeutické postupy v běžné ambulantní praxi
Termín: 14.11. – 15.11. 2014

Modul II.: Kazuistický seminář, dialog terapeut-pacient
Termín: 28.11 – 29. 11. 2014

Modul III. – sluch, sluchové vady, sluchadlová protetika
Termín: 16.1. – 17. 1. 2015

Pořádá: MUDr. Martin Kučera, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace
Místo konání: V prostorách Institutu pro léčbu a výzkum poruch komunikace Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 266Cena: 2000 Kč za modul (dvoudenní kurz), ubytování ve městě dle individuálního výběru účastníka – zajišťuje si a hradí účastník sám.

Podrobný program jednotlivých modulů

Modul I.: Arteterapie při léčbě poruch hlasu a řeči, psychoterapeutické postupy v běžné ambulantní praxi

Termín: 14.11. – 15.11. 2014

Program:

I. den (15.30 – 20.00)

A/ Arteterapeutické postupy v rehabilitaci poruch hlasu a řeči – MUDr. Martin Kučera, Mgr. Fritzlová

Workshop 1: Direktivní techniky muzikoterapie při léčbě vybraných poruch hlasu a řeči (MUDr. M. Kučera, Mgr. Fritzlová) – videozáznamy práce s pacienty, praktický kurz použití vhodných hudebních nástrojů

1. Koncovka – použití přefukové píšťaly koncovky při rehabilitaci vybraného okruhu poruch hlasu a řeči. Základním cílem práce s touto píšťalou je úprava postury, vytvoření přirozené „brániční opory“, pro zlepšení, nebo nápravu potíží s fonorespirací a artikulací (indikace- hyperkinetická dysfonie, hlasivkové uzlíky, poruchy plynulosti řeči). Druhým směrem použití je zlepšení práce mimických svalů a jazyka při organických postiženích charakteru dysartrie (st.po CMP, DMO…)

2. Použití dalších hudebních nástrojů z repertoáru muzikoterapie při léčbě vybraných poruch hlasu a řeči.

Workshop 2: „Stínové divadlo“ – pohyb při rehabilitaci hlasu a řeči (MUDr. M. Kučera) – praktický nácvikový kurz

1. Nácvik základních technik svalových souhybů pro zlepšení svalového napětí celého těla, ovlivnění nádechu a výdechu, přiměřené tonizace svalových skupin zevního krku, hrtanu, svalstva jednotlivých artikulačních okrsků, mimických svalů

2. Pohyb ruky a vektor pohybu těla jako faktor zlepšující artikulaci. Jedná se o konkrétní aplikaci techniky svalových souhybů. Pohyb ruky a prstů propojený s usměrněným pohybem těla zlepšuje výchozí situaci pro nastavení mluvidel při realizaci jednotlivých hlásek. Vhodné pro práci především s organickými poruchami. Práce ruky pomáhá najít vhodné způsob pro realizaci hlásky, odpoutává pozornost od snahy o dobrou realizaci, která může v některých případech snahu o rehabilitaci zhoršovat. Nepoužívá se izolovaně, vždy v součinnosti s běžnými technikami nácviku.

3. Pohybové divadlo – stínové divadlo jako nástroj zlepšení artikulace. Vychází z nácviku práce s rukou při postižení artikulace. Podstatou této techniky je přenesení snahy o zlepšení artikulace na stínohru rukou, vhodné pro skupinovou i individuální práci. Základním principem je přenesení nácviku zlepšení artikulace nebo neplynulosti řeči na zevně viditelný obraz – stín.

II. den (9.00 – 13.30)

B/ Psychoterapie v běžné ambulantní praxi – Mgr. Martin Halíř

1. Co je psychoterapie a jak funguje – psychoterapeutické myšlení v kontextu vývoje a současných trendů v psychoterapii, užívání psychoterapie v různých klinických i mimo-klinických kontextech.

2. Metody psychoterapie – základní využití různých přístupů v konkrétní práci s klientem (využití metod psychodynamické, racionální, kognitivně behaviorální, humanistické a systemické rodinné terapie

3. Účinnost, indikace a způsob využití psychoterapie při léčbě různých poruch – diskuse.

4. Psychosomatické pojetí nemoci v systemických směrech psychoterapie – lineární a cirkulární kauzalita, pojetí nemoci v narativní terapii a dialogických přístupech. Paradigmata psychosomatické léčby.

5. Nemoc jako způsob komunikace – konkrétní nácvik využití metod psychosomatické léčby, ukázka léčebného předpisu (Watzlawick, Nardone, DeShazer) v kontextu logopedické praxe

6. Práce multidisciplinárního týmu – typy multidisciplinárních týmů v různých kontextech, spolupráce jednotlivých odborností, ukázka organizace práce multidisciplinárních týmů (či spolupráce různých odborností), organizace péče o klienty.

Modul II.: Kazuistický seminář, dialog terapeut-pacient

Termín: 28.11 – 29. 11. 2014

Program:

I. den (15.30 – 20.00)

A/ Balintovská skupina – kazuistický seminář

Workshop – Kazuistický seminář formou BALINTOVSKÉ SKUPINY (Mgr. M. Halíř, MUDr. M. Kučera, Mgr. Fritzlová)

Cílem modulu je přímá podpora klinického logopeda při práci s konkrétními klienty a jejich rodinami. K tomu využijeme tradiční model balintovské (supervizní) skupiny, který vychází z lékařské praxe a dodnes je používán v psychoterapeutické supervizi. Do tohoto modulu již přicházejí frekventanti s konkrétními případy ze své praxe. Bude zde možnost pracovat s terapeutickým postupem, dále s interpretací situace na úrovni terapeut a pacient.

Seminář bude navazovat na jednotlivé výukové moduly a bude pomáhat frekventantům využitím učených metod v konkrétní praxi. Na druhou stranu se zaměří na případy,kdy se terapeut může v terapii dostat do slepé uličky. Koncept balintovské skupiny nabízí možnost sdílet zkušenosti z konkrétních případů a využít zkušeností a dovedností členů stejné profese při hledání správné intervence.

II. den (9.00 – 13.30)

B/Workshop – Práce s klientem, komunikace a dialog ( Mgr. M. Halíř)

1. Komunikační schéma a teorie pole (Lewin), koncept figury a pozadí, vědomé a nevědomé aspekty komunikace, fenomenologický přístup a radikální kontruktivismus

2. Přenos a protipřenos (ukázka), analýza mezilidské komunikace z hlediska transakcí a úvod do teorie psychologických her, podvojná vazba a síla paradoxu, expertní a dialogické pojetí.

3. Specifické nespecifické proměnné v terapii, základní přehled a důsledky pro praxi, DeShazerovi principy a východiska pro terapii zaměřené na změnu (Nardone).

4. Principy práce dle Rogerse a dialogický přístup v narativní terapii – konkrétní přenos do praxe komunikace s klientem a rodinou či dalšími zúčastněnými.

5. Demonstrace vybraných technik psychoterapie.

6. Co je to supervize, intervize, jejich typy a jak je využívat.

Modul III. – sluch, sluchové vady, sluchadlová protetika

Termín: 16.1. – 17. 1. 2015

Program:

1. den (15.30 – 20.00)

1. Anatomie a fyziologie ucha (základní anatomie sluchového aparátu, fyziologie sluchu, druhy sluchových vad a základní klinické jednotky, interpretace otoskopických nálezů)

2. Akustika ( akustika prostředí, akustika hlasu a řeči, základy psychoakustiky)

3. Audiologie teorie – interpretace audiologických vyšetření ve vztahu s postiženou komunikací (tympanometrie, audiometrie, slovní audiometrie, vizuálně podporovaná audiometrie, OAE, BERA – interpretace výsledků z pohledu akustiky a s ohledem na rehabilitaci sluchově postiženého)

4. Audiologie praktická (screeningová audiometrie, vizuálně podporovaná audiometrie, slovní audiometrie – praktické ukázky vyšetření)

2. den (9.00 – 13.30)

1. Sluchadlová protetika (indikace pro sluchadlo, základní druhy sluchadel, jednotlivé funkce sluchadel, specifika dětského věku)

2. Jak neslyší-slyší nedoslýchavý (Simulace základních sluchových vad a možností jejich kompenzace sluchadlem (dle charakteru křivky a tíže vady, s využitím programu Target)

3. Vliv tvarovky na efekt korekce sluchadlem (velikost tvarovky, vent, materiál, RECD)

4. Vliv mikrofonu a efekt korekce sluchadlem (směrový mikrofon, všesměrový mikrofon, trendy, adaptivní funkce, algoritmy nastavení)

5. Metody verifikace nastavení sluchadla (slovní audiometrie, International Speech Test Signal – ISTS = základní mezinárodně používaný test k posouzení efektu nastavení sluchadla, v ČR zatím nepoužíváno)

6. Doplňky ke komunikaci pro sluchově postiženého – FM systémy a další ( praktické vyzkoušení nastavení a zacházení s takto vybaveným sluchadlem) Doplňky ke komunikaci budou pro výuku zapůjčeny výrobcem – firma Phonak.