Ostatní kurzy

Připravované akce:

1. Dýchání v rehabilitaci a habituaci poruch hlasu, řeči a polykání (praktický nácvikový seminář) … termín: 30. 5. 2015 (sobota), v Rychnově nad Kněžnou

…………Kurz je nyní plně obsazen

(modul I)

2. Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky  (praktický nácvikový seminář)… termín 20.6.2015 (sobota), HAMU Praha

(modul II)

…………Kurz je nyní plně obsazen

 

Programy jednotlivých akcí a přihlášení k účasti :

Dýchání v rehabilitaci a habituaci poruch hlasu, řeči a polykání

(praktický nácvikový seminář)

Termín: 30.5.2015 (sobota)

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou

Institut habituační medicíny

kontakt: hlaskurz@seznam.cz

Kurz je zaměřen na základní principy a postupy práce s dechem, tak jak jsou potřebné v běžné terapeutické praxi při rehabilitaci poruch hlasu, řeči a polykání. Kurz je nácvikový a sebezkušenostní. Veškeré techniky práce s dechem i terapeutické intervence si zkoušejí účastníci na sobě a ostatních účastnících. Základní témata: cesty k úpravě dechové funkce; postura, pohyb a dýchání; nepřímé techniky práce s dechem; přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci dechové funkce; úprava dechové funkce v dětském věku.

Místo konání: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch , Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

Lektoři: MUDr. Martin Kučera, Mgr. Kateřina Fritzlová

Cena za seminář: 1200 Kč

Počet kreditů AKL ČR: 4

Program:

9:3o – 10:15 Fyziologické/přirozený dýchání – hledání normy (přednáška diskuze)

10:2o – 11:05 Dýchání a fonace, dýchání a řeč, dýchání a polykání (přednáška)

11:15 – 12:oo Vliv postury a pohybu na dýchání (přednáška)

12:oo – 13:oo Oběd

13:oo – 13:45 Techniky úpravy dechové funkce při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a polykání – s využitím postury, pohybu a svalového souhybu (praktický nácvik)

13: 55 – 14:4o Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci fonorespirace a artikulace (praktický nácvik)

14:5o – 15:35 „Staré systémy“ práce s dechem – dýchání a jóga, taoistecké dýchání, budhistické dýchání … (přednáška/praktický nácvik)

15:45 – 16:35 Techniky úpravy dechové funkce v dětském věku (praktický nácvik)

 

Prosím o vyplnění celé přihlášky, pro tento kurz uveďte výběr:  modul I.

Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 3 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu

+Online přihláška na kurz

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Název kurzu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

Poznámka:

 

 

Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky

(praktický nácvikový seminář)

Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou               Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU                                                                                                  Institut Habituační medicíny

Lektoři: Martin Kučera, RNDr. Marek Frič

Termín: 20.6.2015

 

Počet kreditů AKL ČR: 4
Místo konání: Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha, Malostranská Cena 1200 Kč Program:

 

9:oo – 9:45    Vymezení direktivně vedené muzikoterapie, vhodné hudební nástroje s ohledem na rehabilitaci fonorespirace, artikulace a jemné motoriky   (přednáška)                                               Základy akustiky – tonální a netonální zvuky, hlas, řeč, sluchové vnímání (přednáška)

9:5o – 10:35   Základní pravidla a přístup při direktivně vedených technikách – práce s rytmem,  dynamickou, výškou a barvou tónu, práce s neharmonickými zvuky  (přednáška/nácvik)
10:4o – 13:00  Perkuse s v rehabilitaci  vybraných poruch řeči a motoriky (nácvik)                            Hodnocení kvality dechu účastníka před nácvikem práce s koncovkou

13:00 – 14:00 oběd

14:00- 14:45 Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci fonorespirace a artikulace

14:5o -15:35 Propojené techniky – jemná motorika, sluchové a zrakové  (nácvik)

15:35 – 18:00 Změny funkce mého těla při použití píšťaly – koncovky                                                      Hodnocení kvality dechu účastníka po nácviku práce s koncovkou

 

Prosím o vyplnění celé přihlášky, pro tento kurz uveďte výběr:  modul II.

Po odeslání přihlášky obdržíte odpověď cca do 3 dnů o přijetí nebo nepřijetí do kurzu

[toggle title=“Online přihláška na kurz“ style=“fancy“]

Titul:   Jméno:   Příjmení:

Adresa pracoviště:

Rok atestace:
(bez atestace – ponechat prázdné)

Obor:

Název kurzu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

Fakturační údaje pro fakturaci za kurz:

Poznámka:

[/toggle]

 

 

 

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

Uskutečněné kurzy

 

 

Poruchy komunikace – vybraná témata

Modulově uspořádaný prakticky-nácvikové semináře na téma postižení komunikace.

Zájemce si vybírá dle svého uvážení, kterého modulu se chce účastnit, každý modul je tematicky samostatný. Moduly se budou dle zájmu opakovat.

Modulový kurz se snaží postihnout vybraná „okrajová“ témata v problematice poruch komunikace na úrovni rehabilitace řeči, hlasu a sluchu. V druhé vrstvě se věnuje komunikaci pacient – terapeut, principům psychoterapeutických přístupů v běžné ambulantní praxi.

Modul I.: Arteterapie při léčbě poruch hlasu a řeči (svalový souhyb – „stínové divadlo ruky“ v léčbě poruch artikulace, píšťala koncovka a jiné nástroje ), psychoterapeutické postupy v běžné ambulantní praxi

Termín: 14.11. – 15.11. 2014

Modul II.: Kazuistický seminář, dialog terapeut-pacient

Termín: 28.11 – 29. 11. 2014

Modul III. – sluch, sluchové vady, sluchadlová protetika

Termín: 16.1. – 17. 1. 2015

Pořádá: MUDr. Martin Kučera, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch

Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace

Místo konání: V prostorách Institutu pro léčbu a výzkum poruch komunikace Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 266

Cena: 2000 Kč za modul (dvoudenní kurz), ubytování ve městě dle individuálního výběru účastníka – zajišťuje si a hradí účastník sám.

Podrobný program jednotlivých modulů

Modul I.: Arteterapie při léčbě poruch hlasu a řeči, psychoterapeutické postupy v běžné ambulantní praxi

Termín: 14.11. – 15.11. 2014

Program:

I. den (15.30 – 20.00)

A/ Arteterapeutické postupy v rehabilitaci poruch hlasu a řeči – MUDr. Martin Kučera, Mgr. Fritzlová

Workshop 1: Direktivní techniky muzikoterapie při léčbě vybraných poruch hlasu a řeči (MUDr. M. Kučera, Mgr. Fritzlová) – videozáznamy práce s pacienty, praktický kurz použití vhodných hudebních nástrojů

1. Koncovka – použití přefukové píšťaly koncovky při rehabilitaci vybraného okruhu poruch hlasu a řeči. Základním cílem práce s touto píšťalou je úprava postury, vytvoření přirozené „brániční opory“, pro zlepšení, nebo nápravu potíží s fonorespirací a artikulací (indikace- hyperkinetická dysfonie, hlasivkové uzlíky, poruchy plynulosti řeči). Druhým směrem použití je zlepšení práce mimických svalů a jazyka při organických postiženích charakteru dysartrie (st.po CMP, DMO…)

2. Použití dalších hudebních nástrojů z repertoáru muzikoterapie při léčbě vybraných poruch hlasu a řeči.

 

Workshop 2: „Stínové divadlo“ – pohyb při rehabilitaci hlasu a řeči (MUDr. M. Kučera) – praktický nácvikový kurz

1. Nácvik základních technik svalových souhybů pro zlepšení svalového napětí celého těla, ovlivnění nádechu a výdechu, přiměřené tonizace svalových skupin zevního krku, hrtanu, svalstva jednotlivých artikulačních okrsků, mimických svalů

2. Pohyb ruky a vektor pohybu těla jako faktor zlepšující artikulaci. Jedná se o konkrétní aplikaci techniky svalových souhybů. Pohyb ruky a prstů propojený s usměrněným pohybem těla zlepšuje výchozí situaci pro nastavení mluvidel při realizaci jednotlivých hlásek. Vhodné pro práci především s organickými poruchami. Práce ruky pomáhá najít vhodné způsob pro realizaci hlásky, odpoutává pozornost od snahy o dobrou realizaci, která může v některých případech snahu o rehabilitaci zhoršovat. Nepoužívá se izolovaně, vždy v součinnosti s běžnými technikami nácviku.

3. Pohybové divadlo – stínové divadlo jako nástroj zlepšení artikulace. Vychází z nácviku práce s rukou při postižení artikulace. Podstatou této techniky je přenesení snahy o zlepšení artikulace na stínohru rukou, vhodné pro skupinovou i individuální práci. Základním principem je přenesení nácviku zlepšení artikulace nebo neplynulosti řeči na zevně viditelný obraz – stín.

 

 

II. den (9.00 – 13.30)

B/ Psychoterapie v běžné ambulantní praxi – Mgr. Martin Halíř

1. Co je psychoterapie a jak funguje – psychoterapeutické myšlení v kontextu vývoje a současných trendů v psychoterapii, užívání psychoterapie v různých klinických i mimo-klinických kontextech.

2. Metody psychoterapie – základní využití různých přístupů v konkrétní práci s klientem (využití metod psychodynamické, racionální, kognitivně behaviorální, humanistické a systemické rodinné terapie

3. Účinnost, indikace a způsob využití psychoterapie při léčbě různých poruch – diskuse.

4. Psychosomatické pojetí nemoci v systemických směrech psychoterapie – lineární a cirkulární kauzalita, pojetí nemoci v narativní terapii a dialogických přístupech. Paradigmata psychosomatické léčby.

5. Nemoc jako způsob komunikace – konkrétní nácvik využití metod psychosomatické léčby, ukázka léčebného předpisu (Watzlawick, Nardone, DeShazer) v kontextu logopedické praxe

6. Práce multidisciplinárního týmu – typy multidisciplinárních týmů v různých kontextech, spolupráce jednotlivých odborností, ukázka organizace práce multidisciplinárních týmů (či spolupráce různých odborností), organizace péče o klienty.

 

 

Modul II.: Kazuistický seminář, dialog terapeut-pacient

Termín: 28.11 – 29. 11. 2014

Program:

I. den (15.30 – 20.00)

A/ Balintovská skupina – kazuistický seminář

Workshop – Kazuistický seminář formou BALINTOVSKÉ SKUPINY (Mgr. M. Halíř, MUDr. M. Kučera, Mgr. Fritzlová)

Cílem modulu je přímá podpora klinického logopeda při práci s konkrétními klienty a jejich rodinami. K tomu využijeme tradiční model balintovské (supervizní) skupiny, který vychází z lékařské praxe a dodnes je používán v psychoterapeutické supervizi. Do tohoto modulu již přicházejí frekventanti s konkrétními případy ze své praxe. Bude zde možnost pracovat s terapeutickým postupem, dále s interpretací situace na úrovni terapeut a pacient.

Seminář bude navazovat na jednotlivé výukové moduly a bude pomáhat frekventantům využitím učených metod v konkrétní praxi. Na druhou stranu se zaměří na případy,kdy se terapeut může v terapii dostat do slepé uličky. Koncept balintovské skupiny nabízí možnost sdílet zkušenosti z konkrétních případů a využít zkušeností a dovedností členů stejné profese při hledání správné intervence.

 

II. den (9.00 – 13.30)

B/Workshop – Práce s klientem, komunikace a dialog ( Mgr. M. Halíř)

1. Komunikační schéma a teorie pole (Lewin), koncept figury a pozadí, vědomé a nevědomé aspekty komunikace, fenomenologický přístup a radikální kontruktivismus

2. Přenos a protipřenos (ukázka), analýza mezilidské komunikace z hlediska transakcí a úvod do teorie psychologických her, podvojná vazba a síla paradoxu, expertní a dialogické pojetí.

3. Specifické nespecifické proměnné v terapii, základní přehled a důsledky pro praxi, DeShazerovi principy a východiska pro terapii zaměřené na změnu (Nardone).

4. Principy práce dle Rogerse a dialogický přístup v narativní terapii – konkrétní přenos do praxe komunikace s klientem a rodinou či dalšími zúčastněnými.

5. Demonstrace vybraných technik psychoterapie.

6. Co je to supervize, intervize, jejich typy a jak je využívat.

 

Modul III. – sluch, sluchové vady, sluchadlová protetika

Termín: 16.1. – 17. 1. 2015

Program:

1. den (15.30 – 20.00)

1. Anatomie a fyziologie ucha (základní anatomie sluchového aparátu, fyziologie sluchu, druhy sluchových vad a základní klinické jednotky, interpretace otoskopických nálezů)

2. Akustika ( akustika prostředí, akustika hlasu a řeči, základy psychoakustiky)

3. Audiologie teorie – interpretace audiologických vyšetření ve vztahu s postiženou komunikací (tympanometrie, audiometrie, slovní audiometrie, vizuálně podporovaná audiometrie, OAE, BERA – interpretace výsledků z pohledu akustiky a s ohledem na rehabilitaci sluchově postiženého)

4. Audiologie praktická (screeningová audiometrie, vizuálně podporovaná audiometrie, slovní audiometrie – praktické ukázky vyšetření)

2. den (9.00 – 13.30)

1. Sluchadlová protetika (indikace pro sluchadlo, základní druhy sluchadel, jednotlivé funkce sluchadel, specifika dětského věku)

2. Jak neslyší-slyší nedoslýchavý (Simulace základních sluchových vad a možností jejich kompenzace sluchadlem (dle charakteru křivky a tíže vady, s využitím programu Target)

3. Vliv tvarovky na efekt korekce sluchadlem (velikost tvarovky, vent, materiál, RECD)

4. Vliv mikrofonu a efekt korekce sluchadlem (směrový mikrofon, všesměrový mikrofon, trendy, adaptivní funkce, algoritmy nastavení)

5. Metody verifikace nastavení sluchadla (slovní audiometrie, International Speech Test Signal – ISTS = základní mezinárodně používaný test k posouzení efektu nastavení sluchadla, v ČR zatím nepoužíváno)

6. Doplňky ke komunikaci pro sluchově postiženého – FM systémy a další ( praktické vyzkoušení nastavení a zacházení s takto vybaveným sluchadlem) Doplňky ke komunikaci budou pro výuku zapůjčeny výrobcem – firma Phonak.