ORL AMBULANCE

Ambulance ORL, audiologie a foniatrie

Pracoviště poskytuje ambulantní vyšetření a ošetření v ORL oblasti včetně tónové audiometrie, tympanometrie, endoskopického vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu. Dále se specializuje na léčbu organických a funkčních poruch hlasu, polykání,chrápání. V oboru audiologie a foniatrie provádíme diagnostiku poruch hlasu, řeči a sluchu, speciální vyšetření jako je slovní audiometrie, percepční test u dětí, vyšetření indexu vnitřní informace řeči, vyšetření otoakustických emisí. Novorozenecké screening sluchu. Výdejna sluchadel.

Ambulance, jako úzce specializovanou činnost, provádí rehabilitace těžkých poruch komunikace dětí s využitím technik smyslové integrace (senzorická integrace) a přístupů senzomotorické zpětné vazby. Výzkumná i výuková činnost v této problematice je prováděna ve spolupráci s Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. http://www.drmag.cz

 

Rehabilitace a reedukace hlasových poruch

Používané reedukační a rehabilitační postupy jsou postaveny na třech základních principech:

1. Hledání individuální normy a fyziologie hlasu tam kde je nevratné poškození hlasového aparátu

2. Upřednostnění mimovolních technik nácviku (tělo si samo hledá způsob navození správného dýchání, rezonance atd…)

3. Komplexníh přístup: hlas-dech-napětí a držení těla. Práce s psychickým postojem mluvčího k okolí a sobě samému.

Spektrum poruch: funkční poruchy z přetížení, dětská hyperkinetická dysfonie, mutační poruchy, spastická tvorba hlasu, hlasivkové uzlíky, Reinkeho edémy, jizevnaté změny na hlasivkách, nevratné postižení hmoty hlasivek a jejich schopnosti kmitat, obrna hlasivky, ztráta jednotlivých struktur hrtanu, jícnový hlas po totální laryngektomii.

Habituace (rehabilitace) dlouhodobých závratí

Speciální nácvikový program, jehož cílem je adaptovat rovnovážný aparát na jeho postižení. Druhou úrovní je nácvik nemocného na vybalancování rychlé změny pozice těla a zbavit se vědomého i podvědomého strachu z možného pádu.

Dětská audiologie

Diagnostika poruch sluchu u spolupracujících dětí: audiometrei, tympanometrie, slovní audiometrie včetně percepčního testu, index vnitřní informace řeči.

Diagnostika poruch u dětí nespolupracujících pro věk nebo mentální postižení: otoakustické emise, VRA (vizuálně podporovaná audiometrie, lze použít u dětí od 1,5 roku věku, nebo u mentálního postižení od úrovně středně těžké mentální retardace)

Sluchadlová protetika: Výdej sluchadel speciálně určených pro děti

 

Poruchy polykání

Nejčastěji jsou postiženy hlavové nervy zabezpečující polykání. V těchto případech používáme standardní rehabilitační techniky, které se snaží vytvořit náhradní reflexní mechanizmy polykání. Ve vhodných případech, ve kterých není výsledek plně uspokojivý, je možný operační výkon zlepšující polykání, například u potíží s polykáním při současné jednostranné obrně hlasivky se provádí její medializace.

Léčba chrápání

Je-li po důkladném vyšetření, včetně zajištěného vyšetření ve spánkové laboratoři, zjištěna příčina chrápání v povoleném napětí svalů měkkého patra a hltanu, je možné posilovat cílenými cviky svaly hltanu a tak dosáhnout zpevnění patra. Není-li efekt dostatečný, je možné provést operační zákrok. V případě zjištění složitější poruchy s významnými zástavami dechu během spánku je případ řešen ve spolupráci s vyšším pracovištěm, které takové stavy léčí.

Výkony pro diagnózu prosté chrápání nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, pacient si je hradí sám.